Reglement Coro Cantoro

Wie zijn wij, wat doen wij... Reglement 2022-2023  

Doelstelling/Missie

Coro Cantoro stelt zich ten doel de verbreiding van de Cubaans/Afrikaanse- en Zuid- Amerikaanse zang en muziek, waarbij plezier in het zingen centraal staat.
De universele taal van de zang/muziek draagt volgens Coro Cantoro bij aan het slaan van bruggen tussen de diverse culturen.

 1. Cultuur

Coro Cantoro betekent “zingen uit het hart”.
Coro Cantoro wordt wel het “zonnigste” koor van Nederland genoemd, waarbij kwaliteit, spontaniteit en vrolijkheid sleutelbegrippen zijn. De kracht van het koor is dan ook de energie, die het uitstraalt. Coro Cantoro staat voor multicultureel, waarmee bedoeld wordt, dat iedereen, ongeacht achtergrond, ras of geloof lid kan worden van Coro Cantoro op basis van wederzijds respect.

Het repertoire van Coro Cantoro bestaat grotendeels uit Cubaanse liedjes, die hun oorsprong vinden in de Afro-Cubaanse traditie. Eén van de uiterlijke kenmerken van de identiteit is de witte kleding, die bij de optredens wordt gedragen. Zo heeft Coro Cantoro ook een spiritueel tintje, wit staat voor zuiverheid en is wederom terug te voeren naar de Afro-Cubaanse traditie. Ook worden er liedjes uit Zuid-Amerika vertolkt, evenals eigen composities van muzikaal leider/directeur Jorge Martínez Galán. Alle liedjes worden in het Spaans gezongen, het is echter niet noodzakelijk het Spaans actief te beheersen.

 1. Locatie

Wekelijks wordt er gerepeteerd van 20.00 tot 22.00 uur: Donderdag·: Pelgrimkerk, Stephensonstraat 1 te Haarlem Een generale repetitie is van 20.00 tot 22.30 uur.
Elk seizoen wordt ingeluid en afgesloten met een feestje.

 1. Lessen en Lesmateriaal

4.1 Het lesmateriaal bestaat uit teksten, partituren, MP3 opnames en oefen Cd’s van de diverse liedjes. Van de koorleden wordt verwacht, dat zij thuis het materiaal bestuderen. Het gebruik van lesmateriaal is inbegrepen bij het lesgeld.
Nieuwe leden ontvangen een basismapje met informatie, een aantal partituren en uitleg over lesinhoud en aanvragen vervolgmateriaal.

 1. 4.2  Alle arrangementen, originele partituren en voorbeeldmuziek (MP3 etc.) blijven eigendom van Jorge Martínez Galán en zijn onderneming Galan.biz en zijn onderworpen aan auteursrechten. Gebruik door derden (zonder toestemming van Galan.biz) is verboden. Koorleden krijgen dit materiaal uitsluitend in bruikleen voor de repetities en/of uitvoeringen van Coro Cantoro.
  Distributie van teksten, partituren, MP3 opnames en oefen-Cd’s is daarom ten strengste verboden en zal bij misbruik financiële en juridische consequenties hebben.
 2. 4.3  Te laat komen is uitermate storend voor de concentratie van zowel koorleden als dirigent. De koorleden worden daarom uiterlijk 5 min. voor aanvang van de lessen verwacht.
  Na 20.05 wordt de deur NIET meer geopend. Om 21.00 uur is er pauze, dan kun je eventueel nog het 2e gedeelte van de les volgen. Na 21.05 wordt de deur NIET MEER geopend. Bij uitzonderlijke situaties dient men contact op te nemen met de dirigent en bij verhindering graag vooraf afmelden bij de dirigent via www.bookinglatinmusic.com.
 3. 4.4  Door omstandigheden is het mogelijk dat een les ad hoc wordt verplaatst of gewijzigd in tijd, locatie, docent of dag. Echter doet Galan.biz er alles aan dit te vermijden en het rooster strikt na te komen.
 1. Optredens

Enkele malen per jaar treedt Coro Cantoro op in het land. Ook samenwerkingsprojecten van koor en muzikanten zijn in ontwikkeling. Over voorbereiding en logistieke zaken worden de leden tijdig geïnformeerd. Voorwaarden om te kunnen deelnemen zijn:

 • -  Het regelmatig bijwonen van de koorlessen
 • -  Deelname aan de generale repetitie (indien je de generale repetitie niet bijwoont, kun je het daaropvolgende concert niet meezingen, tenzij na strikt overleg met de dirigent.
 • -  Voor een optreden dient men zich binnen de inschrijvingstermijn persoonlijk aan- of af te melden via corocantoro@outlook.com. Dit om tijdig te kunnen beoordelen of er een juiste bezetting is van de diverse stemgroepen
 • -  De koorleden dienen tijdens optredens altijd in spierwitte effen kleding (zonder opdruk) te verschijnen, inclusief wit schoeisel.

Maatschappelijke betrokkenheid: Project Doe Maar Lekker Zingen (DMLZ)
Projecten, zoals Voor Door Met Ouderen (VDMO) - Benefietconcerten en jaarlijkse participatie aan Korenlint te Haarlem en Paradiso Korenfestival te Amsterdam.

 1. Concerten en/of presentaties via eigen netwerk

Jorge Martínez Galán is een professioneel dirigent en muzikant en werkt met NTB tarieven. Indien een koorlid via haar/zijn eigen netwerk een aanvraag tot optreden van Coro Cantoro krijgt, dient hier pas informatie, akkoord en/of uitsluitsel over te worden gegeven aan aanvrager NA overleg met Galan.biz.

Vaak vormen leden kleine oefengroepjes buiten het koor om, teneinde meer te zingen, te oefenen en zelf beter te worden. Dit is natuurlijk een geweldig initiatief en helpt ook zeker de rest van het koor hun prestaties te verbeteren.

Het is echter nadrukkelijk NIET toegestaan met deze groepjes buiten Coro Cantoro om op te treden en/of presentaties te geven zonder begeleiding en/of toestemming van Galan.biz.
Wij willen consequent gezamenlijk naar buiten treden ter bescherming van ons handelsmerk en imago. Zo voorkomen we vervuiling van de markt en grote teleurstellingen.

 1. Publicaties
 1. 8.1  Tijdens optredens worden vaak foto’s en filmopnames gemaakt. Galan.biz geeft in overleg per opdracht en of een optreden toestemming aan professionele cameramensen om opnames te maken voor eventuele publicatie. Uiteraard wordt ook door bezoekers gefotografeerd en gefilmd. Het is niet toegestaan foto-en/of filmmateriaal zonder toestemming van Galan.biz te posten op YouTube, Google, Facebook of andere
  digitale portals.
 2. 8.2  Door te participeren in concerten en/of presentaties met Coro Cantoro geef je ook tevens automatisch toestemming voor het eventueel publiceren van foto- en/of filmmateriaal door Galan.biz.

Alle officiële berichten en publicaties welke te maken hebben met Coro Cantoro mogen uitsluitend en alleen verspreid worden via corocantoro@outlook.com, de Coro Cantoro website of via www.bookinglatinmusic.com

 1. Lidmaatschap
 1. 9.1  Het lidmaatschap van Coro Cantoro bedraagt € 348,-- p.p. per seizoen (1 september t/m 30 juni) waarvan € 90,-- bij aanvang van het nieuwe seizoen betaald moet zijn voor 1 september. Het restant (€ 258,--) moet voor 15 november betaald zijn.
  Wil je liever in twee delen betalen, dan betaal je € 129,-- voor 15 oktober en € 129,-- voor 15 januari van het volgende jaar.
 2. 9.2  De contributie komt overeen met 36 repetities van 2 uur en dient overgemaakt te worden op bankrekeningnummer: NL28ABNA 0434769576 t.n.v. Galán.biz Amsterdam, o.v.v. ‘Contributie Coro Cantoro, seizoen 2022-2023”.

Het is absoluut niet gewenst dat berichten vroegtijdig en zonder toestemming van Galan.biz op Facebook, YouTube of aanverwante media worden gepubliceerd.
De Commissie van Coro Cantoro zal bepalen welke informatie en publicatie, direct of indirect, gepubliceerd mag worden.

 1. 9.3  Met het aangaan van het lidmaatschap van Coro Cantoro confirmeer je je aan de voorwaarden zoals vermeld in het reglement. Na betaling van de contributie is restitutie bij een eventueel vroegtijdig vertrek in het seizoen niet mogelijk.
  Een aanmelding bij CC is altijd voor een heel seizoen.
 2. 9.4  Zonder tegenbericht loopt je lidmaatschap stilzwijgend door naar het nieuwe seizoen. Mocht je het lidmaatschap niet willen verlengen naar een volgend seizoen, maar je verzuimt dit te melden, declareert Galan.biz € 50,-- voor administratiekosten.
 1. Informatie

De leden van Coro Cantoro ontvangen allen een ledenlijst met e-mailadressen. Dit om de onderlinge contacten te bevorderen; om bijvoorbeeld onderlinge afspraken te maken om te oefenen, met elkaar mee te rijden naar optredens etc.
De ledenlijst is eigendom van Galan.biz. De lijst en de adressen mogen nooit en te nimmer gebruikt worden voor eigen zakelijke doeleinden van de leden. Indien gebruik van deze lijst wenselijk is voor eigen zakelijk belang, dient te allen tijde overleg te worden gepleegd met Galan.biz. Gebruik is slechts mogelijk met nadrukkelijke toestemming van Galan.biz.

Via de Nieuwsbrieven worden de koorleden op de hoogte gehouden van alle activiteiten, lesschema’s, oproepen voor optredens, feestjes etc.
De Nieuwsbrief wordt enkele malen per jaar uitgebracht.

Indien je een e-mail wilt sturen aan het hele koor (of een gedeelte daarvan) betreffende een persoonlijke kwestie (feestje, Mesa, evenementen en/of concerten van derden, verjaardagen etc.) doe je dit via je eigen e-mailaccount en niet via de Coro Cantoro e-mail.
Graag alle e-mails richten aan jezelf en de geadresseerden in de BCC plaatsen.

 1. Nieuwe kandidaten

Nieuwe kandidaten voor Coro Cantoro kunnen instromen na een succesvolle auditie bij de dirigent.

 1. Commissie Coro Cantoro

Overzicht medewerkers en werkgroepen
Met de hulp bij de organisatie voor ons actieve koor zij wij ontzettend blij. Bijgaand een overzicht van alle medewerkers, werkgroepen en vacatures. Heb je belangstelling, neem dan contact op via www.bookinglatinmusic.com

Raad & Advies CC

 1. Coördinatie/secretariaat: Sandra Wildeman
 2. Coördinatie/muzikale Assistentie: Marian Pepping
 3. 3. Coördinatie/financiëlezaken: HannySybesma
 4. Website en PR: Vacature
 5. Directeur/artistiek leider: Jorge Martínez Galán
 6. Facilitaire zaken/kledingadvies: Enid de Windt
 7. Studiemateriaal/partituren/teksten: Sandra Wildeman/ Marian Pepping
 8. Vertalingen: Jantine Abbring

 1. 13. Organisatie

Coro Cantoro is één van de activiteiten, ondergebracht in de onderneming van Jorge Martínez Galán Music (JMGMUSIC). (www.bookinglatinmusic.com). Wij hanteren de gebruiksvoorwaarden van het JMG MUSIC bedrijfsnetwerk.
Bij de organisatie van de vele activiteiten van het actieve Coro Cantoro wordt de onderneming ondersteund door enkele koorleden. Er wordt gewerkt met taakgroepen rond specifieke projecten. Ook zijn er koorleden die ad hoc hand- en spandiensten verlenen.

 1. Eigen risico

Galan.biz is niet verantwoordelijk voor ongelukken, kwetsuren of berovingen welke plaatsvinden of ontstaan tijdens repetities en/of concerten en presentaties.
Ieder is verantwoordelijk voor zijn eigen bezittingen, veiligheid en gezondheid.

 1. Inlichtingen

Jorge Martínez Galán Music - 06 50 28 48 93

E-mail: corocantoro@outlook.com

Email: jorgemartinezgalan@gmail.com / www.bookinglatinmusic.com

 

Amsterdam (en Haarlem), augustus 2022

 

 

Galan.biz behoudt zich het recht voor eventuele veranderingen en/of wijzigingen toe te passen.